a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (12) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Sphagnum rubellum is te vinden in veenmosrietlanden, veenmosrijke trilvenen en moerasheiden. Daarnaast is de soort ook te vinden op venige venoevers en natte heiden, in hoogveen en soms in blauwgrasla... [meer]
 
foto1974
foto11721
foto11720
foto11722
foto11723