Klein pronkmos

Herzogiella striatella


Ecologie & verspreiding
Herzogiella striatella is een soort van beschaduwde, zure, vochtige en venige grond. Van Klein pronkmos is alleen een vondst bekend uit 1983 bij Bruntinge in Drenthe. De soort kwam hier voor op een sterk vergane bult van Pijpenstrootje in een berkenbos op veen. Het betreft hier waarschijnlijk een incidentele vondst van deze meestal meer noordelijk of montaan voorkomende soort. Onbekend is of de soort hier nog voorkomt. Gericht zoeken op deze en vergelijkbare standplaatsen in veengebieden in Drenthe moet duidelijk maken of er wellicht toch een duurzame populatie aanwezig is.
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website