Kantig staartjesmos

Philonotis seriata


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Kantig staartjesmos is een soort van zure bronmilieus. De standplaats van de enige Nederlandse vondst betrof “slik van kool en bruinkool” met Lycopodiella inundata en Centaurium pulchellum.

Verspreiding
Nederland ligt ruim buiten het arctisch-boreaal-montane verspreidingsgebied in Europa en de enige vondst bij Brunssum in 1933 moet dan ook als dwaalgast (onbestendig) worden beschouwd.

Summary
Philonotis seriata is found only once in The Netherlands, in 1933 on coal mine deposits.
Familie: Bartramiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: grof zand en gruis
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website