Bergboogsterrenmos

Plagiomnium medium


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Ecologie

Plagiomnium medium is een montane soort van vochtige tot natte, min of meer beschaduwde plekken in bossen, vooral in kwelzones en op zand, stenen en hout langs beekranden, al kan de soort ook in droog naaldbos groeien. In Nederland is Plagiomnium medium gevonden op kalkhoudend zand in een lichtbeschaduwde greppel in een jonge bosaanplant (Flevopolders), op slib tussen wilgen in een oeverbosje langs de Amer, en in een moerasbos zonder directe verbinding met een beek, maar wel met basenrijke kwel, tussen P. ellipticum en wat P. rostratum en P. affine. Het voorkomen bij ons op enigszins kalkhoudende substraten wijkt af van de standplaatsen in Duitsland, waar voor de soort specifiek kalkloze substraten worden opgegeven. Daar wordt de soort vaak gevonden naast Mnium hornum, Rhizomnium punctatum, Philonotis fontana, Plagiothecium nemorale en Trichocolea tomentella. Als enige in de groep van soorten rondom Plagiomnium affine is P. medium synoecisch; de soort vormt dan ook regelmatig sporenkapsels.

Verspreiding

Plagiomnium medium is voor het eerst gevonden in 1983 in de Flevopolder. In 1998 is het mos verzameld in de Biesbosch, en vervolgens in 2003 in Brabant ten zuiden van Breda. De laatste vondst was letterlijk een grensgeval, want de vindplaats was langs een beekje dat de grens vormt tussen Nederland en België. In België is de soort uiterst zeldzaam, en ook in Duitsland zijn slechts enkele vondsten bekend uit het laagland; in de middelgebergten met silicaatgesteente is de soort minder zeldzaam. In Groot-Brittannië is de soort beperkt tot Schotland.

Summary

Since 1983, the montane species Plagiomnium medium has been found three times in the country, on moist to wet, more or less shaded places in forests. The substrate was often slightly calcareous.

Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website