Klein kronkelbladmos

Tortella inflexa


Ecologie & verspreiding

Ecologie

Tortella inflexa groeit in Nederland op kleine, half in de bodem begraven, zachte kalksteentjes. Deze steentjes liggen in steil, op het zuiden geëxponeerd kalkgrasland. En dan niet alleen in de bekende kalkgraslanden zelf maar ook de bermen van wegen daar naartoe (Wrakelbergerweg, De Piepert te Eys). Tortella inflexa is een klein mosje dat alleen bij gericht speuren gevonden kan worden. Verruiging van bermen en het branden van bermen vormen een bedreiging voor het voortbestaan in Nederland. In Zuid-Europa komt het mos ook voor op grotere kalkstenen in bossen.

Verspreiding

Tortella inflexa is een zeer zeldzaam mos dat op slechts enkele plekken in Zuid-Limburg gevonden is. De eerste vondst werd gedaan in 1985 tijdens onderzoek naar de mossen van de Zuid-Limburgse kalkgraslanden. In totaal zijn inmiddels vier locaties in twee atlasblokken bekend. Het is een mediterraan-atlantische soort die in Engeland zijn noordgrens bereikt. In Duitsland is slechts één vondst bij Aken bekend.

Summary

Tortella inflexa is a very rare species confined tot small, soft pebbles in calcareous grassland.

Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website