Krom platmos

Plagiothecium laetum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Plagiothecium laetum is de algemeenste soort binnen de platmossen en is algemeen in bossen op de hogere zandgronden, met een optimum in Eikenberkenbossen en gemengd bos. De soort groeit op en aan boomvoeten, meest van Eik en Berk maar ook wel van Beuk, Den of Jeneverbes, en op dood hout en naaldenstrooisel. In bossen op basen- en voedselrijkere bodems komt P. laetum voor op dood hout en als epifyt op boomsoorten met zure schors. De huidige verspreiding wordt dus vooral bepaald door de afwezigheid van bos van zekere leeftijd. Het eenhuizige Krom platmos heeft zich in de 20ste eeuw zeer sterk uitgebreid in het ouder wordende bos; van voor 1950 zijn betrekkelijk weinig vindplaatsen bekend. Een kleine, sterk glanzende vorm is vroeger, o.a. in Touw & Rubers, als Klein platmos (Plagiothecium laetum Schimp.) onderscheiden, een geklauwde vorm als Geklauwd platmos (P. curvifolium Schlieph. ex Limpr.). Bij het doornemen van literatuur dient men hier rekening mee te houden! Bij Plagiothecium denticulatum is al gewezen op de veelvuldige verwisseling van beide soorten.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: schors en hout
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website