Wortelmaanmos

Cephalozia pleniceps


Ecologie & verspreiding
Ecologie
Cephalozia pleniceps is een soort van oligotrofe en minerotrofe venen, die in het buitenland ook wel op vochtig strooisel en op rotte boomstronken gevonden is. Het is niet geheel duidelijk in welk milieu de soort in Nederland groeide; mogelijk betrof het trilveen of veenmosrietland.

Verspreiding
Van Cephalozia pleniceps zijn alleen enkele vondsten uit de 19e eeuw bekend, alle afkomstig van Van der Sande Lacoste, en alle fertiel. Er zijn drie opgaven van de omgeving van Amsterdam, waarvan de oudste opgave dateert van 1817 (omgeving van Diemen). Bij twee van deze drie opgaven is enige informatie over het milieu aanwezig: ‘op moerassige veengrond te Amstelveen’ (1851) en ‘op moerasgrond aan de Zeedijk over Oud-Diemen bij Amsterdam’ (1853). Een vierde opgave is afkomstig van ‘Veenen bij Achttienhoven bij Utrecht’.
Ook in de ons omringende landen is het een zeldzame soort, hoewel het tevens een soort is met een groot verspreidingsgebied.

Summary
Cephalozia pleniceps was found a few times during the 19th century in the neighbourhood of Amsterdam, probably on wet peaty soils.
Groep: Levermossen
Status: Al voor 1900 verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website