Fijn draadmos

Cephaloziella elachista


© Koos van der Vaart

Ecologie & verspreiding
De verspreide vindplaatsen van de zeer zeldzame Cephaloziella elachista betreffen steeds voedselarme en natte plaatsen. Zo is de soort in de Weerribben gevonden in veenmosrietland terwijl het in Drenthe vooral ging om venige oevers van vennen. Ook bij de andere vondsten is het milieu steeds als voedselarme venige bodem te kenschetsen, waarbij de soort vaak tussen veenmos groeit. Er zijn slechts enkele vondsten van na 1990 bekend. Het zwaartepunt van de vondsten ligt in Drenthe. De soort heeft zowel in uiterlijk als in standplaats veel gemeen met de nog zeldzamere C. spinigera. Behalve in Europa komt de soort ook in oostelijk Noord-Amerika voor.
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website