Dicht stompmos

Cladopodiella francisci


© Rudi Zielman

Ecologie & verspreiding
Cladopodiella francisci is een soort van lemig zand in afgeplagde vochtige heide, greppelwandjes en randen van paadjes. De soort is zeldzamer dan Cladopodiella fluitans, al komt het areaal grotendeels overeen. Behalve van het Pleistoceen zijn er van C. francisci vondsten van drie Waddeneilanden bekend, evenals een geïsoleerde, oudere vondst uit Zeeuws-Vlaanderen en één uit noordelijk Zuid-Limburg. De soort is in Drenthe recent slechts weinig gevonden, wat de noodzaak van nieuwe inventarisaties in dit deel van het land onderstreept. Op de Veluwe, in Friesland, Overijssel en in Noord-Brabant is recent een aantal nieuwe vindplaatsen ontdekt. Dicht stompmos is een kleinere uitgave van IJl stompmos, maar ze onderscheidt zich hiervan mede door de aanwezigheid van broedkorrels. De kleinere bladcellen zijn bij C. francisci dikwandig.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website