Nerflevermos

Diplophyllum albicans


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Diplophyllum albicans is een karakteristieke soort van allerlei steile kantjes op de zandgronden, zoals slootkanten en boswalletjes. In Zuid-Limburg komt de soort ook langs holle wegen voor. Buiten de Pleistocene gronden wordt Diplophyllum albicans maar heel zelden gevonden. De soort is nog vrij algemeen op het Pleistoceen maar gaat toch duidelijk achteruit. De oorzaak daarvan zal o.a. gelegen kunnen zijn in de overgroeiing van potentiële groeiplaatsen met bijv. grassen. Zo is de soort op boswalletjes veel minder vaak te vinden dan tot 20-30 jaar geleden het geval was. Ook na verdroging waardoor greppels en sloten geen water meer bevatten zal de soort regelmatig verdwijnen. Vaak komt de soort in bosgebieden nog maar op een enkele plek voor. Dat laat onverlet dat inventarisaties, vooral op de Veluwe en in Drenthe, waarschijnlijk nog voor een stijging van het aantal stippen kunnen zorgen. Door de schijnnerf is de soort niet met andere levermossen te verwarren.
Familie: Scapaniaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website