Broedkelkje

Gymnocolea inflata


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Gymnocolea inflata is vooral te vinden in vochtige heide en langs randen van vennen. In de heide komt dit levermos bijv. voor op vochtige paden maar ook tussen de heideplanten. In de kalkarme duinen, vooral op de Waddeneilanden, is Broedkelkje te vinden in vochtige zure duinvalleien. De planten vormen vaak opgeblazen perianthen, die gemakkelijk loslaten en waarschijnlijk als vegetatieve voortplantingsorganen dienst doen. Kapsels zijn echter zeldzaam. Het verspreidingsbeeld laat opvallend veel atlasblokken zien waar de soort recent niet meer gevonden is. Wellicht is dit een waarnemerseffect (Drenthe en de Veluwe) en zullen hernieuwde inventarisaties veel extra stippen op kunnen leveren. Als er toch sprake zal blijken te zijn van achteruitgang vormen verdroging en vergrassing van heidevelden hiervoor logische verklaringen. Gymnocolea inflata is geen moeilijke soort om te inventariseren; alleen met de doorgaans tussen veenmossen groeiende Cladopodiella fluitans kan verwarring optreden.
Familie: Lophoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: humus
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website