Lichtrandmos

Jungermannia gracillima


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Jungermannia gracillima is te vinden in allerlei open en vochtige pioniermilieus, bij voorkeur enigszins lemig of anderszins iets verrijkt met mineralen, maar tevens kalkarm. Zo komt Lichtrandmos voor langs greppels, op slootkanten, bos- en heidepaden maar ook in zand- en leemgroeven. Bij aanwezigheid van deze soort zijn ter plekke vaak ook minder algemene soorten te vinden! Het is een soort die in grote delen van ons land aangetroffen kan worden, maar in de Hafdistricten zeldzaam is. De bij goed ontwikkeld materiaal opvallende bladzoom maakt Jungermannia gracillima veelal tot een goed herkenbare soort. Lichtrandmos is zeer vormenrijk en bij slecht ontwikkeld materiaal kan de bladzoom soms ontbreken. Dan is microscopische controle noodzakelijk.
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website