Violet trapmos

Lophozia capitata


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Lophozia capitata is vooral te vinden op kale en vochtige zand-, leem- of veenbodems. In natuurontwikkelingsprojecten is L. capitata aan te treffen in pionierstadia op min of meer gebufferde zand- of leembodems. Violet trapmos lijkt sterk toegenomen te zijn maar mogelijk hangt dit behalve met de vele recente natuurontwikkelingsprojecten ook samen met de toegenomen inventarisaties. In door afgraving ontstane milieus is het de algemeenste soort van het geslacht. Dat laat onverlet dat het toch een vrij zeldzame soort is. Opvallend is het geringe voorkomen in de vele natuurontwikkelingsprojecten in Twente en in de Achterhoek. Zou gericht zoeken kunnen helpen? De plant is nogal variabel in voorkomen, variërend van zeer gedrongen tot zeer fors, maar de vaak violette kleur en de geelgroene broedkorrels vormen al een goede indicatie voor de soort.
Familie: Lophoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website