Duintrapmos

Lophozia excisa


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
In de duinen van het Waddengebied komt Lophozia excisa vooral voor op open en min of meer kalkhoudende noordhellingen waar de soort plaatselijk vrij algemeen kan zijn en zich ook goed weet te handhaven. In de kalkrijke duinen gaat het om noordhellingen van de al enigszins ontkalkte binnenduinen. Het is in de duinen ook vrijwel de enige Lophozia, als we een enkele vondst van Lophozia ventricosa en L. bicrenata buiten beschouwing laten. Op geheel ontkalkte hellingen is de soort afwezig. In het binnenland is Lophozia excisa altijd al zeldzaam geweest en de soort lijkt hier buiten enkele recente vondsten in de Flevopolders thans vrijwel verdwenen. Duintrapmos kwam hier vooral voor op noordhellingen in wat lemige heide. De achteruitgang moet in het binnenland vooral gezocht worden in de vergrassing van de noordhellingen, een lot dat overigens ook op veel noordhellingen in de duinen dreigt, zeker bij de huidige lage konijnenstand.
Familie: Lophoziaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: grof zand en gruis
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website