Hoogveenlevermos

Mylia anomala


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Mylia anomala is, zoals de naam Hoogveenlevermos al aangeeft, een soort van hoogvenen en van zeer natte Erica-heiden met veel veenmos. Vaak groeit de soort in de nabijheid van of zelfs tussen veenmossen maar ook wel op open plekken, turfwandjes etc. De soort is de laatste 25 jaar sterk achteruitgegaan. In grote delen van ons land zijn geen recente vondsten meer bekend. Ontginning en verdroging van venen en natte heide zijn hiervan de hoofdoorzaken. De hoofdverspreiding ligt thans in Drenthe en in de oostelijke helft van Overijssel en de Achterhoek. Elders zijn recent slechts enkele vondsten gedaan. Ondanks intensief onderzoek naar mossen in Friesland sinds 1987 is de soort in deze provincie niet aangetroffen, ook niet in het Fochteloërveen. Hoogveenlevermos is vrij eenvoudig te herkennen aan de ronde blaadjes met opvallend grote cellen. Aan de stengeltop zijn de blaadjes evenwel langwerpiger van vorm, en voorzien van broedkorrels.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website