Echt vleugelmos

Nardia scalaris


© Andrew Spink

Ecologie & verspreiding
Nardia scalaris is een pionier van minerale zand- en leemhoudende grond, op greppelwandjes, in leemkuilen, op leembulten, op taluds van houtwallen en in holle wegen. Hier groeit het mos vaak samen met andere leemminnende levermossen. Het is een soort van het Pleistoceen, al zijn er ook enkele vondsten uit het kustgebied bekend. Evenals Nardia geoscyphus gaat ook N. scalaris duidelijk achteruit. Uit veel gebieden zijn niet of nauwelijks recente waarnemingen bekend. In het recent zeer goed geïnventariseerde Noord-Brabant zien we echter, evenals bij N. geoscyphus, ook vele nieuwe vindplaatsen. Merkwaardig is dat zowel Nardia geoscyphus als N. scalaris, al zijn het pioniersoorten, niet lijken te profiteren van natuurontwikkeling. Mogelijk prefereren ze kleinschaliger milieus. Nardia scalaris is meestal een frisgroen levermosje. Het heeft, in tegenstelling tot de beide andere Vleugelmossen in ons land, afgeronde blaadjes, die regelmatig langs de stengel geplaatst staan.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website