a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Jungermanniaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Nardia scalaris is een pionier van minerale zand- en leemhoudende grond, op greppelwandjes, in leemkuilen, op leembulten, op taluds van houtwallen en in holle wegen. Hier groeit het mos vaak samen met... [meer]
 
foto2044