Veendubbeltjesmos

Odontoschisma sphagni


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Odontoschisma sphagni prefereert nattere standplaatsen dan O. denudatum en is vooral een soort van natte heiden en voedselarme venen. Hier groeit ze veelal tussen veenmossen, dikwijls met andere levermossen samen. Ook kunnen we haar aantreffen op noordhellingen in wat drogere heiden. Ook bij deze soort lijkt sprake te zijn van achteruitgang. Ze is wel veel minder zeldzaam dan Odontoschisma denudatum. Odontoschisma sphagni is vooral een Pleistocene soort maar wordt ook af en toe in laagveenmoerassen aangetroffen. Recent is de soort o.a. gevonden op diverse plekken in natuurontwikkelingsterreinen in de Krimpenerwaard. Dat is opvallend, omdat van de soort in Nederland nooit kapsels zijn gevonden en ook broedkorrels afwezig zijn. In tegenstelling tot Odontoschisma denudatum is O. sphagni in het veld een vrij opvallend levermos, met mooie ronde blaadjes. De plant kleurt vaak een beetje bruin of zelfs roodbruin.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website