Vierkantsmos

Preissia quadrata


© Claire van Norel

Ecologie & verspreiding
Preissia quadrata is niet alleen zeldzaam maar heeft ook een ogenschijnlijk merkwaardig verspreidingsbeeld. Gemeenschappelijk kenmerk is echter de steeds sterk gebufferde bodem. In Zuid-Limburg is dat het duidelijkst. Daar groeit de soort, zij het zeldzaam, op kalkrotsen en mergelblokken van kademuren. Langs de kust komt Preissia voor in vochtige, kalkrijke duinvalleien. Zoals het kaartje laat zien zijn er van dit milieu alleen enkele recente vondsten van de Waddeneilanden bekend. Wel is de soort inmiddels ook in het Lauwersmeer en in het Deltagebied gevonden. In de Flevopolders is de soort gevonden langs paden met door schelpresten gebufferde bodems. De soort is ook twee maal gevonden in trilveen (Weerribben, 1987 en Wieden, 2006). De overige vondsten zijn in uiteenlopende situaties gedaan, wel steeds op bodems die door de aanwezigheid van basenrijke kwel of leem goed gebufferd zijn. Het gaat daarbij o.a. om plaatsen waar de veelal voedselrijke bovengrond is verwijderd. Deze locaties met natuurontwikkeling bieden ook voor de nabije toekomst vermoedelijk de meest kansrijke plekken voor het vinden van Preissia.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website