Sponswatervorkje

Riccia cavernosa


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Riccia cavernosa is een pionier van open, permanent vochtige tot natte, zandig-lemige grond en rivierklei. Het is onder meer te vinden op tijdelijk drooggevallen oevers van (duin-)plassen, poeltjes, sloten en langs rivieren en beken. Ook komt het voor op de bodem van droogstaande sloten en beken, op drooggevallen zandplaten, op greppelkanten, op akkerland, tussen trottoirtegels en straatklinkers en op andere vochtige secundaire standplaatsen. Riccia cavernosa heeft vanouds een optimum in de duinen en langs de grote rivieren. Inmiddels zijn echter ook uit andere delen in het land vondsten bekend, waarbij vooral de Achterhoek en Brabant er uit springen. De soort wordt regelmatig gevonden in natuurherstel- en natuurontwikkelingsprojecten waarbij open grond en natte milieus worden gecreëerd, vaak op wat rijkere bodems. Bij goed zoeken op droogvallende plekken op kalkrijk zand of een beetje leemhoudende bodem, zoals natuurherstelprojecten in de Hollandse duinen, zijn waarschijnlijk in gunstige jaren meer groeiplaatsen te vinden. Riccia cavernosa vormt platte, enkele centimeters grote, kristalkleurige lichtgroene rozetten. Het kristalkleurige voorkomen wordt veroorzaakt door het sponsachtige karakter van het mos, dat vol holten zit. Verwarring is soms mogelijk met R. huebeneriana.
Familie: Ricciaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website