Wolmos

Trichocolea tomentella


© Paul Spreuwenberg

Ecologie & verspreiding
Trichocolea tomentella groeit vooral in en langs beekjes en in bronbossen met zwak gebufferd water. De soort is sinds lange tijd beperkt tot Zuid-Limburg en het Rijk van Nijmegen. Ondanks aantasting van de meeste groeiplaatsen (o.a. door verdroging) resteren er anno 2006 nog vier vindplaatsen. Van drie hiervan is de soort al tientallen jaren tot zelfs ruim anderhalve eeuw, op één lokatie is de soort pas in 1991 ontdekt. Wolmos behoort tot onze mooiste en meest karakteristieke maar tevens meest bedreigde levermossen. De soort is in het verleden veel verzameld. Hoewel dit niet de hoofdoorzaak van achteruitgang is, willen we er toch op aandringen om geen materiaal van deze soort meer te verzamelen.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website