Veendraadmos

Cephaloziella spinigera


Ecologie & verspreiding
Ecologie
De ragfijne Cephaloziella spinigera groeit tussen veenmossen en andere mossen zoals kussentjesmos in veenheiden en hoogveen, vaak samen met andere levermossen zoals C. elachista, Cephalozia connivens, Kurzia pauciflora en Calypogeia sphagnicola. De veenheide vertoonde een karakteristiek patroon van bulten en slenken, met Polytrichum strictum en Sphagnum palustre op de bulten en Sphagnum fallax dominant in de slenken; vermoedelijk groeide de soort er tussen de mossen op de bulten.

Verspreiding
Cephaloziella spinigera is van slechts twee vindplaatsen bekend, de Weerribben (1970) en het Meerstalblok in het Bargerveen (1985). Op beide locaties zijn fertiele planten gevonden. De soort is dus uiterst zeldzaam, maar een gerichte zoekactie naar Cephaloziella tussen veenmossen in moerasheide of hoogveen is wellicht toch lonend voor deze soort en/of voor de er veel op lijkende C. elachista. De soort is ook in Duitsland en Zwitserland uiterst zeldzaam en is niet bekend van België, maar is veel minder zeldzaam tot zelfs vrij algemeen in Groot Brittannië, Denemarken en Fennoscandinavië.

Summary
Cephaloziella spinigera has been found only two times in the Netherlands, in 1970 and 1985, in a moist heathland and a bog, but it may have been overlooked.


Groep: Levermossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website