Tongschoffelmos

Scapania lingulata


Ecologie & verspreiding
Ecologie
Over de enige Nederlandse groeiplaats bij Reek in Noord-Brabant is weinig bekend. Het herbariumetiket vermeldt “wand 1e put in dennenbos”. De Reekse Heide is een voormalige stuifzandgebied dat in het begin van de 20e eeuw grotendeels is bebost met naaldhout. Het convoluut met S. lingulata bevatte humeus, grof zand en als begeleidende soorten nog Hypnum cupressiforme, Calypogeia fissa en Pohlia nutans. In het buitenland wordt de soort o.a. gevonden op met een laagje aarde of humus bedekte, neutrale tot vrij zure, vochtige rotsen of op lemige of zandige taluds van wegen en beken.

Verspreiding
Scapania lingulata is een boreaal-montane soort. In Nederland is de soort éénmaal verzameld op de Reekse Heide in Noord-Brabant door C.J. Booy in 1950. Of zij hier nog voorkomt is onbekend. Delen van het gebied waren en zijn nog steeds militair oefenterrein.

Summary
Scapania lingulata was collected once in 1950, on the Reekse Heide, a former inland drift sand area, recently forested with pine. Plants were probably growing on the side of a quarry.
Familie: Scapaniaceae
Groep: Levermossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website