Gestreepte greppelrus

Juncus foliosus


© Rudolf van der Schaar

Ecologie & verspreiding
Gestreepte greppelrus staat op open, voedselrijk, slibrijk zand, dat van tijd tot overstroomd wordt en weer droogvalt. Ze staat in moerassen, in en aan randen van droogvallende poelen, (vis)vijvers en andere waterpartijen. Deze pionier heeft een Zuid-Atlantische areaal, waarvan de grenzen nog niet precies bekend zijn aangezien de soort pas vrij recent voor Noordwest-Europa is opgegeven. Haar huidige noordgrens bereikt ze in Ierland, Engeland, België en Nederland. Aangezien de soort nu in de Flora is opgenomen wordt er aandacht aan besteed en ze zal dan ook in het verleden vaak over het hoofd zijn gezien. Ook wanneer men met de soort vertrouwd is herkenning niet altijd makkelijk aangezien ze vaak tussen grote velden Juncus bufonius verscholen staat, een soort waarmee ze habitueel veel overeenkomst vertoont. De verspreiding zou door vogels geschieden, hetgeen gezien de verspreiding die het kaartje laat zien en de aard van de vindplaatsen meer dan waarschijnlijk is.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - herfst

Hoogte - 0,10-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken -

Bladeren - De gootvormige bladen zijn 1,5-4 mm breed.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn groen of bruin. De helmknop is 1,2-2 mm lang en 1,2-5 maal zo lang als de helmdraad. Het groene en het vliezige deel van de bloemdekbladen zijn door een zwarte strook gescheiden.

Vruchten - Een doosvrucht. De zaden zijn overlangs gestreept (alleen te zien met een sterke loep). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier) op voedselrijke, kale, of modderige, vochtige tot natte, humusrijke grond.

Groeiplaats - Voedselrijke oevers en in de nazomer opdrogende vijverbodems, die later in het jaar opnieuw overstromen.
Familie: Juncaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke oevers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website